عکاسی MAKING

بصورت کلی عکاسی MAKING یکی از کارآمدترین شیوه های عکاسی تبلیغاتی در جهان به شمار می رود، در این مدل از عکاسی، تیم هنری و عکاسان با استفاده از ایده پردازی و چیدمان و با اتکا به بررسی دقیق کارایی و ویژگی های ظاهری محصولات و خدمات می کوشند، زیبایی و مفهوم را در قالب یک فریم به تصویر در آورند.