آموزش ساخت سینماگراف (عکس متحرک) با گوشی موبایل

اگر به عنوان تعریفی کلی، عکاسی را متوقف نمودن زمان و ماندگار نمودن و ابدی کردن برشی از حافظه تاریخ تعریف نماییم، سینماگراف تلفیق ثبت همان لحظه در فضای متحرک و بازسازی پویایی آن لحظه است که تاکید بیشتری بر نمود و تبلور دیدگاه و مضمون هنرمند و عکاسی دارد. برای آشنایی بیشتر با سینما […]